Cart 0

Regulamin sklepu internetowego BUBU STUDIO

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.bubustudio.pl (zwanym dalej: Sklepem).
 2. Organizatorem Sklepu i Sprzedawcą jest przedsiębiorca: Wanda Buck prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wanda Buck z siedzibą w Os. Władysława Łokietka 11/4, 61-616 Poznań, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 385726299, NIP: 9720265990
 3. Dane kontaktowe organizatora Sklepu i Sprzedawcy, pod które można kierować wszelką korespondencję oraz zapytania to: Justyna Buck prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
  BuBu Studio, adres: Os. Wł. Łokietka 11/4 61-616 Poznań, telefon: 512 559 854, adres e – mail: kontakt@bubustudio.pl
 4. Do korzystania z usług Sklepu i zawarcia umowy sprzedaży uprawniona jest: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym także konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną (dalej: Kupujący).

§ 2.

Zawarcie umowy

 1. Kupujący może korzystać z usług Sklepu i zawrzeć umowę sprzedaży poprzez: zarejestrowanie w Sklepie własnego konta, za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym Facebook lub jako klient niezarejestrowany poprzez wypełnienie formularza danych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 2. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z konta w Sklepie, poprzez przesłanie wiadomości mailowej bez treści z wpisanym tytułem „Usunięcie konta” wysłanego z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 5 dni roboczych. Po ich usunięciu Kupujący otrzyma potwierdzenie usunięcia konta.
 3. Prezentacja towarów w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Wszystkie ceny prezentowanych w Sklepie towarów są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych.
 5. Koszty przesyłki są ustalane osobno dla każdego zamówienia i zależą od ilości zakupionego towaru oraz sposobu wysyłki wybranego przez Kupującego. O wysokości kosztów przesyłki konkretnego towaru Kupujący jest informowany podczas procedury składania zamówienia. Koszty przesyłki towarów o niestandardowych parametrach są również podane na stronie danego towaru.
 6. Wygląd zakupionego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie towaru w Sklepie. Sklep nie odpowiada za różnice w wyglądzie towaru, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów, za pośrednictwem których Kupujący korzysta z usług Sklepu.
 7. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia, przesyłając informację na adres mailowy Kupującego, a po opłaceniu zamówienia przez Kupującego, również poprzez przesłanie wiadomości mailowej, potwierdzi zawarcie umowy sprzedaży na odległość.
 8. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu zapłaty ceny od Kupującego. Od tej daty należy liczyć podany na stronie każdego towaru czas realizacji zamówienia.

§ 3.

Płatności oraz dostawa towaru

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   Bartosz Migdałek
  2. BuBU Studio
   Os. Leśne 2C/m19
  3. Nr konta:
   67 1140 2004 0000 3602 7705 7344
   mBank
 2. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie i niedokończenia procedury płatności zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty i zostaje anulowane z sytemu po upływie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
 3. Zamówiony towar zostanie przez Sprzedawcę wysłany do Kupującego w terminie wskazanym jako realizacja zamówienia, liczonym od dnia wpływu środków pieniężnych z tytułu ceny na konto Sprzedawcy.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłączenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Sprzedawcy podanych w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy  wskazany w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
  2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  3. Konsument powinien odesłać towar w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni,
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
  5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania sprzedanego towaru,
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 5.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy regulujące rękojmię za wady określoną w Kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć między innymi zwięzły opis wady towaru, datę jej wystąpienia, dane adresowe Kupującego składającego reklamację oraz jego żądanie w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania Konsumenta w powyższym terminie, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towar podlegający zwrotowi w trybie procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku objęcia danego towaru prezentowanego w Sklepie gwarancją jakości producenta, informacja o niej, jej treść będą zawarte w opisie produktu. Wówczas wraz z towarem Kupujący otrzyma dokument gwarancyjny zawierający warunki gwarancji oraz procedurę dochodzenia roszczeń w ramach gwarancji.

.

§ 6.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w ust 1 określa m.in. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.

§ 7.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane i przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów oraz w innych celach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane, które nie są niezbędne do realizacji usług oraz umowy sprzedaży na rzecz Kupującego mogą być przetwarzane tylko za jego zgodą.
 5. Udostępnienie danych przez Kupującego jest dobrowolne. Kupujący ma w każdym czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia lub zmiany.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący może w każdej chwili cofnąć poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Sprzedawcy wskazane w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

W razie wątpliwości związanych z treścią Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem wskazanym § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.

Polecane

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Strona używa ciasteczek (pliki cookies), dzięki którym serwis może działać sprawniej Ciasteczka (cookies) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, w celu prawidłowego działania serwisu. Pliki te pomagają Użytkownikowi zapamiętać swoje preferencje dotyczące serwisu np. personalizacja ustawień, wyświetlania tekstów, dopasowania reklam itp. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą być zmienione, a pliki cookies wyłączone i usunięte z przeglądarki w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do:
– dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– umożliwienia dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zamknij